Wykaz ulg w komunikaci miejskiej

Wyciąg z Uchwały nr XXVI/221/2005

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 22 marca 2005r. z późniejszymi zmianami

 

W sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Gryfice.

  1. Dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka (dowód osobisty rodzica, książeczka zdrowia dziecka).
  2. Inwalidzi wojenni na podstawie książki inwalidy wojennego wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP i opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do I grupy inwalidztwa-znaczny stopień inwalidztwa.
  3. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji na podstawie ważnego wypisu z treści lekarza orzecznika ZUS i dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość osoby oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (inwalidzi I grupy).
  4. Osoby niewidome i ociemniałe na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Ociemniałych i Niewidomych i ich przewodnicy.
  5. Dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku do 16 lat na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i ich opiekunowie, gdy z orzeczenia o niepełnosprawności wynika konieczność stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

6.Osoby, które ukończyły 70 lat życia i są mieszkańcami Gminy Gryfice na podstawie dowodu osobistego.

Ulga 100%
  1. Dzieci od 4 do 10 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (dowód osobisty rodzica lub opiekuna, książeczka zdrowia, legitymacja szkolna.
  2. Honorowi dawcy krwi, którzy oddali przynajmniej 12 litrów krwi oraz honorowe dawczynie krwi, które oddały minimum 10 litrów krwi-na podstawie zaświadczenia stacji krwiodawstwa.
  3. Opiekunowie osób, o których mowa w punkcie 3.
  4. Studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
Ulga 50%

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.