Wykaz ulg w komunikaci miejskiej

Wyciąg z Uchwały nr XXVI/221/2005
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 22 marca 2005r. z późniejszymi zmianami

W sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Gryfice.

  1. Dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka (dowód osobisty rodzica, książeczka zdrowia dziecka).
  2. Inwalidzi wojenni na podstawie książki inwalidy wojennego wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP i Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do I grupy inwalidztwa-znaczny stopień inwalidztwa.
  3. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z Opiekunem na podstawie ważnego wypisu z treści lekarza orzecznika ZUS i dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość osoby oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (inwalidzi I grupy) i ich Opiekunowie.
  4. Osoby niewidome i ociemniałe na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Ociemniałych i Niewidomych i ich przewodnicy.
  5. Dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku do 16 lat na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i ich opiekunowie, gdy z orzeczenia o niepełnosprawności wynika konieczność stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
  6. Osoby, które ukończyły 70 lat życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia.
  7. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.
Ulga 100%
  1. Dzieci od 4 do 10 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (dowód osobisty rodzica lub opiekuna, książeczka zdrowia, legitymacja szkolna).
  2. Kobiety w wieku powyżej 60 lat, na podstawie dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia.
  3. Mężczyźni w wieku powyżej 65 lat, na podstawie dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia.
Ulga 50%

Opiekun (przewodnik), towarzyszący osobie uprawnionej, może być osoba pełnoletnia, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osoba, która ukończyła 13 lat lub pies – przewodnik.