RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS Gryfice Sp. z o.o. Słudwia, 72-310 Płoty
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – rodo@pksgryfice.com.pl,lub PKS Gryfice Sp. z o.o.,
ul.Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy -na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy/zlecenia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak że odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

.